1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Toto sú licenčné podmienky spoločnosti Attendance, s.r.o., Š. Závodníka 473/3, 97101 Prievidza, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vložka číslo 36071/R, IČO: 51 408 724 (ďalej len “poskytovateľ“) k službám aplikácie Dochadzka.online, prevádzkovanej poskytovateľom na doméne dochadzka.online (ďalej len „aplikácia“ alebo “Dochadzka.online“).
1.2 Tieto licenčné podmienky (ďalej len “LP“ ) upravujú podmienky používania aplikácie Dochadzka.online medzi poskytovateľom a každou fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá pri vytváraní používateľského účtu v Dochadzka.online vyjadrí súhlas s týmito LP (ďalej len “nadobúdateľ“), pokiaľ sa v osobitnej zmluve poskytovateľ s nadobúdateľom nedohodli inak.
1.3 Tieto LP používania aplikácie Dochadzka.online sú neoddeliteľnou súčasťou Licenčnej zmluvy, ktorá je uzatvorená medzi poskytovateľom a nadobúdateľom, v zmysle ktorej má nadobúdateľ právo používať počítačový softvér – aplikáciu Dochadzka.online (ďalej len „Zmluva„).

2. Základné pojmy

2.1 Aplikáciou, teda Počítačovým softvérom sa rozumie aplikácia Dochadzka.online. Táto aplikácia je rozšírenou formu CRM, nakoľko zahŕňa aj údaje týkajúce sa emailov, dochádzky, pričom je možné aktívne využívať len jednotlivé časti programu. Aplikácia sa využíva na vedenie náležitých ekonomických agend fyzických a právnických osôb.
2.2 Nadobúdateľom sa rozumie nadobúdateľ licencie, ktorému bol na základe LP a uzavretej Licenčnej Zmluvy poskytnutý resp. inak sprístupnený počítačový softvér - aplikácia Dochadzka.online, ku ktorej poskytovateľ vykonáva autorské práva.
2.3 Poskytovateľom je spoločnosť: Attendance, s.r.o., Š. Závodníka 473/3, 97101 Prievidza, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vložka číslo 36071/R, IČO: 51 408 724, ktorá sa v zmysle Licenčnej Zmluvy a týchto LP zaväzuje umožniť za odplatu nadobúdateľovi prístup do aplikácie Dochadzka.online.
2.4 Prostredníctvom licencie poskytovateľ udelí nadobúdateľovi súhlas na používanie aplikácie, za uvedených licenčných podmienok.
2.5 Licenčná zmluva je zmluva uzatvorená medzi poskytovateľom a nadobúdateľom, na základe ktorej bola nadobúdateľovi poskytnutá alebo inak sprístupnená aplikácia Dochadzka.online, ku ktorej poskytovateľ vykonáva autorské práva. Licenčná zmluva môže byť uzatvorená elektronickou alebo písomnou formou. Neoddeliteľnou časťou Licenčnej Zmluvy sú tieto LP.

3. Podmienky udelenia licencie a používania aplikácie

3.1 V prípade uzatvorenia Licenčnej zmluvy a riadnej úhrady licenčného poplatku, poskytovateľ udelí nadobúdateľovi licenciu na používanie aplikácie za týchto podmienok:
a) územný rozsah licencie je obmedzený na používanie aplikácie výlučne v krajinách Európskej únie;
b) časový rozsah licencie je jeden rok. V prípade úhrady odplaty za poskytnutie licencie na obdobie nasledujúce po období časového rozsahu licencie v zmysle účinného cenníka Poskytovateľa najneskôr 3 dni pred uplynutím časového rozsahu licencie sa licencia v zmysle Licenčnej zmluvy a týchto licenčných podmienok poskytne na ďalšie obdobie časového rozsahu licencie.
c) pokiaľ ide o množstevný rozsah licencie, nadobúdateľ môže používať aplikáciu v takom rozsahu a pre taký počet používateľov, ako bolo dohodnuté v Licenčnej Zmluve. Ak nie je v Licenčnej Zmluve dohodnuté inak, platí, že množstevný rozsah Licencie bol ohraničený na jednu licenciu;
d) licencia sa dojednáva ako licencia nevýhradná.
3.2 Nadobúdateľovi je dovolené používať aplikáciu len pre svoju potrebu.
3.3 Poskytovateľ udeľuje nadobúdateľovi súhlas používať aplikáciu v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie účelu zmluvy. Používanie aplikácie iným spôsobom je zakázané.
3.4 Nadobúdateľ uzavretím zmluvy a udelením licencie nezískava žiadne práva k ochranným známkam poskytovateľa alebo tretích osôb.
3.5 Nadobúdateľovi je zakázané:
a) používať aplikáciu spôsobom, ktorý nie je v súlade s platnými právnymi predpismi a dobrými mravmi;
b) tvoriť diela odvodené na základe aplikácie;
c) aplikáciu rozmnožovať so zámerom jej rozširovania, dať do prenájmu, požičiavať, rozširovať alebo akýmkoľvek spôsobom oznamovať tretím osobám;
d) bez priameho súhlasu poskytovateľa udeliť sublicenciu, postúpiť práva k aplikácii ani sprístupniť aplikáciu iným spôsobom, aký vyplýva z jeho obvyklého používania.

4. Ceny a platobné podmienky

4.1 Platný cenník poskytovateľa je zverejnený na domovskej stránke www.dochadzka.online Pokiaľ nie je osobitou zmluvou dohodnuté inak, licenčný poplatok musí byť zaplatený na základe faktúry, ktorá obsahuje všetky náležitosti účtovných a daňových dokladov, vyžadované platnými právnymi predpismi.
4.2 Zmluvné strany sa dohodli na lehote splatnosti faktúr v trvaní 14 dní odo dňa vystavenia faktúry poskytovateľom. Nadobúdateľ si je vedomý, že mu poskytovateľ môže v prípade omeškania úhrady faktúry obmedziť, alebo pozastaviť prístup k aplikácii. Ak nadobúdateľ neuhradí faktúru v lehote presahujúcej 30 dní odo dňa jej splatnosti, poskytovateľ môže účet nadobúdateľa v rámci aplikácie zmazať. Po zmazaní užívateľského konta nezaniká povinnosť nadobúdateľa zaplatiť poskytovateľovi dlžný licenčný poplatok do dňa pozastavenia prístupu k účtu v rámci aplikácie.
4.3 Ak poskytovateľ zmaže užívateľské konto nadobúdateľa, nadobúdateľ môže požiadať poskytovateľa o znovupripojenie. Poplatok za znovupripojenie sa účtuje podľa platného cenníka.
4.4 Poskytovateľ môže na základe zmluvného vzťahu nadobúdateľovi udeliť zľavu z cenníkovej ceny nadobúdateľom objednanej služby.
4.5 Poskytovateľ je oprávnený zmeniť cenník, o čom však musí aspoň 30 dní vopred informovať nadobúdateľa. Za informovanie podľa predošlej vety sa rozumie zaslanie emailovej správy na adresu nadobúdateľa uvedenú pri registrácii ....
4.6 Zaplatením licenčného poplatku nadobúdateľ získava licenciu, čiže oprávnenie používať aplikáciu, nezískava vlastnícke právo k aplikácii.
4.7 Poskytovateľ a nadobúdateľ sa dohodli na elektronickom zasielaní faktúr, daňových a nedaňových dokladov emailovou formou na e-mailovú adresu nadobúdateľa uvedenú pri registrácii.

5. Garancia vrátenia peňazí a udržania cien

5.1 V prípade, že sa nadobúdateľ, ktorý má zaplatené predplatné, rozhodne túto zmluvu vypovedať podľa bodu 7.4 týchto LP, poskytovateľ sa zaväzuje vrátiť mu celý zostatok zaplateného poplatku zaznamenaného k prvému dňu nasledujúceho kalendárneho mesiaca odo dňa doručenia výpovede. Súčet bezplatne získaných predplatných v podobe bonusov a zliav poskytovateľ nadobúdateľovi nevypláca. Poskytovateľ je oprávnený si za odstúpenie od zmluvy podľa bodu 7.4 týchto LP účtovať poplatok podľa platného cenníka.
5.2 Ak poskytovateľ zmení cenník, každému nadobúdateľovi, ktorý si vytvoril účet pred dátumom platnosti nového cenníka zaručuje udržanie cien pre všetky aktivované služby, ktoré si nadobúdateľ aktivoval aspoň deň pred dátumom platnosti nového cenníka. Poskytovateľ zaručuje udržanie cien počas trvajúceho predplatného obdobia nadobúdateľa.

6. Práva a povinnosti zmluvných strán

6.1 Práva a povinnosti nadobúdateľa
6.1.1 Nadobúdateľ musí používať aplikáciu a služby poskytovateľa v rozsahu, na ktorom sa dohodli alebo v obvyklej a bežnej miere, komunikovať v súlade s dobrými mravmi a zásadami poctivého obchodného styku, neznevažovať alebo iným spôsobom nepoškodzovať povesť alebo dobré meno poskytovateľa.
6.1.2 Nadobúdateľ sa zaväzuje, že v aplikácii Dochadzka.online a ním vygenerovaných dokladoch nebude vymazávať, meniť, odstraňovať ani akýmkoľvek iným spôsobom zasahovať do údajov nastavených poskytovateľom a že nebude Dochadzka.online používať takým spôsobom, ktorým by narušoval dobré meno alebo práva poskytovateľa. Nadobúdateľ sa tiež zaväzuje, že bude aplikáciu chrániť pred neodbornými zásahmi tretích strán, ako aj ďalšími skutočnosťami, ktoré by mohli poškodiť alebo znehodnotiť aplikáciu.
6.1.3 Nadobúdateľ nemá právo aplikáciu a ani jej časti v pôvodnej alebo modifikovanej podobe šíriť alebo prenechať bezplatne alebo za odplatu inej tretej osobe.
6.1.4 Nadobúdateľ musí kompenzovať poskytovateľovi škodu, ktorú mu spôsobil takým používaním aplikácie, ktoré je v rozpore s LP.
6.1.5 Nadobúdateľ súhlasí, aby poskytovateľ užíval a zhromažďoval technické informácie o konfigurácii zhromaždené v súvislosti s poskytovaním služieb. Tieto informácie môže použiť len so zámerom zlepšenia aplikácie alebo na poskytnutie služieb prispôsobenia
aplikácie na základe požiadaviek nadobúdateľa. Poskytovateľ nebude zhromaždené informácie zverejňovať takým spôsobom, ktorý by mohol viesť k identifikácii nadobúdateľa tretími osobami.
6.1.6 Nadobúdateľ súhlasí s tým, aby poskytovateľ svojimi prostriedkami kontroloval, či nadobúdateľ používa aplikáciu v súlade s ustanoveniami týchto LP.
6.1.7 V prípade, že sa nadobúdateľ rozhodne aplikáciu Dochadzka.online používať po uplynutí skúšobnej doby dohodnutej na základe licenčnej zmluvy, má povinnosť v aplikácii Dochadzka.online správne vyplniť všetky údaje, ktoré sú potrebné pre fakturáciu služieb za používanie Dochadzka.online a údaje potrebné pre bezproblémovú komunikáciu s poskytovateľom. Okrem toho musí zachovávať tieto údaje aktuálne.
6.2 Práva a povinnosti poskytovateľa
6.2.1 Poskytovateľ poskytuje službu Dochadzka.online neprestajne 24 hodín denne, 365 dní v roku, okrem nevyhnutných odstávok kvôli jej aktualizácii alebo servisným zásahom, načo nadobúdateľa aspoň 3 dni vopred upozorní emailom na adresu uvedenú pri registrácii. Poskytovateľ nie je zodpovedný za škodu ktorá vznikla vplyvom neodvrátiteľných a objektívnych dôvodov (napr. výpadok internetového pripojenia serverov, prerušenie dodávky elektrickej energie, od ktorých služba závisí a pod.).
6.2.2 Poskytovateľ môže odmietnuť poskytnúť službu alebo tovar nadobúdateľovi, ktorý má voči poskytovateľovi nevysporiadané splatné záväzky, a to až do vtedy, kým ich nadobúdateľ neuhradí. V prípade nezaplatenia postupuje poskytovateľ podľa bodu 4.2 týchto LP.
6.2.3 Poskytovateľ môže nadobúdateľovi zmazať používateľské konto v prípade výpovede Licenčnej zmluvy.

7. Vypovedanie a zánik zmluvy

7.1 Licenčná zmluva môže zaniknúť:
a) ak uplynie doba, na ktorú bola uzavretá, ak bola uzavretá na dobu určitú
b) ak jedna zo zmluvných strán vypovedá zmluvu písomnou formou alebo e-mailom
c) ak nebude uhradený splatný poplatok podľa bodu 4.2
7.2 Poskytovateľ má právo nadobúdateľovi prostredníctvom e-mailovej správy vypovedať zmluvu pokiaľ nadobúdateľ poruší tieto LP alebo autorské práva poskytovateľa.
7.3 Zmluvné strany súhlasia, že ak nastanú pochybnosti o doručení e-mailovej správy, ktorá obsahuje vypovedanie tejto zmluvy nadobúdateľovi, za deň doručenia sa bude považovať tretí deň odo dňa jej odoslania. Za platné vypovedanie tejto zmluvy sa teda pokladá aj prípad, keď nadobúdateľ neprevezme e-mailovú správu, ktorá obsahuje vypovedanie tejto zmluvy.
7.4 Nadobúdateľ môže kedykoľvek vypovedať zmluvu poskytovateľovi bez toho, aby uviedol dôvod prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na support@dochadzka.online
7.5 V prípade, že bola Licenčná zmluva dojednaná na dobu určitú, nadobúdateľ ju môže predĺžiť tým, že uhradí licenčný poplatok na ďalšie obdobie na základe cenovej ponuky zaslenej poskytovateľom.

8. Riešenie sporov

8.1 Poskytovateľ aj nadobúdateľ súhlasia, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred Rozhodcovským súdom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave podľa jeho základných vnútorných právnych predpisov. Strany sa podrobia rozhodnutiu tohto súdu. Jeho rozhodnutie bude pre strany záväzné.

9. Záverečné ustanovenia

9.1 Tieto LP sú účinné od 25.05.2018.
9.2 Poskytovateľ je oprávnený jednostranne zmeniť tieto LP, o čom musí nadobúdateľa písomne vopred informovať e-mailom na adresu uvedenú nadobúdateľom pri registrácii. Zmluvné strany súhlasia, aby sa novými LP riadili aj právne vzťahy, ktoré vzniknú pred dňom nadobudnutia účinnosti nových LP. Ak nadobúdateľ nesúhlasí s novými LP, do 14 dní od ich zverejnenia môže písomne vypovedať zmluvu. Ak tak neurobí, predpokladá sa,
že s novými LP súhlasí.
9.3 Zmluvné strany súhlasia, aby medzi nimi prebiehala korešpondencia ekologicky, prostredníctvom e-mailových správ. Za e-mailovú adresu nadobúdateľa sa považuje jeho prihlasovací e-mail v aplikácii Dochadzka.online. E-mailová adresa poskytovateľa je info@dochadzka.online
9.4 Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené v týchto LP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obch. zákonníka v platnom znení a zák. č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon.

Icon_pdf_file.svg

Licenčné podmienky

Licenčné podmienky v PDF formáte na stiahnutie.